Forum porozumienie.forumoteka.pl Strona Główna porozumienie.forumoteka.pl
Opis Twojego forum
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
Proj.ust. MSWA o zadośćuczynieniu rodzinom druk 1510

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum porozumienie.forumoteka.pl Strona Główna -> Komunikaty zespołu ds. prac nad ustawą Kombatancką
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Sławomir KarpińskiDołączył: 23 Cze 2008
Posty: 149

PostWysłany: Sob Gru 20, 2008 8:12 pm    Temat postu: Proj.ust. MSWA o zadośćuczynieniu rodzinom druk 1510 Odpowiedz z cytatem

Projekt z dnia 18.11.2008 r.
USTAWA
z dnia...............................................
o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983W trosce o zachowanie i utrwalenie w pamięci wszystkich obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej wystąpień wolnościowych lat 1956-1983, które doprowadziły do odzyskania w
1989 r. suwerennego i demokratycznego bytu przez Państwo Polskie oraz mając na
względzie:
- czyny obywateli podejmowane w trakcie zbiorowych wystąpień wolnościowych
lat 1956-1983 w obronie wolności, godności człowieka oraz praw obywatela przed
komunistycznym ustrojem totalitarnym,
- oddanie należnej sprawiedliwości obywatelom Państwa Polskiego, którzy w walce
z komunistycznym ustrojem totalitarnym łamiącym prawa człowieka i obywatela
ponieśli śmierć podczas tych wystąpień wskutek działań wojska, milicji i innych
organów aparatu bezpieczeństwa,
a także biorąc pod uwagę powinność zadośćuczynienia rodzinom ofiar wystąpień
wolnościowych lat 1956-1983 r. za śmierć ich bliskich, stanowi się, co następuje:
Art. 1. Ustawa określa zasady zadośćuczynienia członkom rodzin osób, które na skutek
działań wojska, milicji i innych organów aparatu bezpieczeństwa poniosły śmierć w związku
z wystąpieniami wolnościowymi na rzecz odzyskania przez Państwo Polskie suwerenności,
niepodległości i respektowania praw człowieka w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, w grudniu
1970 r. na Wybrzeżu (Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Szczecin), w czerwcu 1976 r. w Radomiu albo
w okresie stanu wojennego trwającego od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 22 lipca 1983 r.
Art. 2. 1. Do członków rodzin osób, o których mowa w art. 1, zalicza się ich:
1) małżonka;
2) dzieci własne oraz dzieci przysposobione;
3) rodziców
- zwanych dalej „członkami rodzin”.
2. Za rodziców w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się również osoby przysposabiające.
Art. 3.1. Każdemu członkowi rodziny przysługuje zadośćuczynienie za śmierć osoby,
o której mowa w art. 1, w wysokości 50.000 złotych.
2. Prawo do zadośćuczynienia przysługujące członkowi rodziny jest ściśle związane z jego
osobą i niezbywalne.
3. Wypłata zadośćuczynienia następuje z części budżetu państwa, której dysponentem jest
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Art. 4.1. Przyznanie zadośćuczynienia następuje na wniosek członka rodziny, złożony
organowi właściwemu w sprawie przyznania zadośćuczynienia w terminie dwóch lat od dnia
wejścia w życie ustawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
2
1) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania członka rodziny
ubiegającego się o przyznanie zadośćuczynienia;
2) wskazanie okoliczności uzasadniających przyznanie zadośćuczynienia;
3) informację o przyznaniu na mocy art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, z późn. zm.1)) przez Prezesa Rady Ministrów renty specjalnej z tytułu
śmierci osób, o których mowa w art. 1, w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu (Elbląg,
Gdańsk, Gdynia, Szczecin);
4) informację dotyczącą formy wypłaty zadośćuczynienia;
5) podpis członka rodziny.
3. Do wniosku o przyznanie zadośćuczynienia członek rodziny obowiązany jest dołączyć
odpis skrócony aktu zgonu osoby, o której mowa w art. 1, oraz skrócone odpisy aktów stanu
cywilnego potwierdzających stopień jego pokrewieństwa z tą osobą.
4. Niezłożenie przez członka rodziny wniosku o przyznanie zadośćuczynienia w terminie
określonym w ust. 1, powoduje wygaśnięcie jego wszelkich roszczeń odszkodowawczych
oraz o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę względem Skarbu Państwa z tytułu
śmierci osoby, o której mowa w art. 1.
Art. 5. Organem właściwym w sprawie przyznania zadośćuczynienia jest Kierownik
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Art. 6.1. Przyznanie oraz odmowa przyznania zadośćuczynienia przez Kierownika
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna. Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu
postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje skarga do sądu administracyjnego na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.2)), z zastrzeżeniem
ust. 4.
4. Sąd administracyjny rozpatruje skargę, o której mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia
jej otrzymania przez sąd.
Art. 7. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania o przyznanie
zadośćuczynienia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 8. 1. Podmiotem właściwym w sprawach wypłaty pomocy jest Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. Wypłaty dokonuje się w formie wskazanej we wniosku w terminie 1 miesiąca od dnia
doręczenia członkowi rodziny decyzji o przyznaniu zadośćuczynienia.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135
i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz
z 2008 r. Nr 67, poz. 411.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94,
poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536
i Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650.
3
Art. 9. Kwoty zadośćuczynienia wypłacone na podstawie ustawy są wolne od podatku
dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.3))
Art. 10.1. Przyznanie członkowi rodziny zadośćuczynienia na mocy ustawy oznacza
zaspokojenie wszelkich roszczeń odszkodowawczych oraz o zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę względem Skarbu Państwa z tytułu śmierci osoby, o której mowa w art. 1.
2. Zadośćuczynienie nie przysługuje członkom rodzin, którym na mocy art. 82 ust. 1 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Prezes Rady Ministrów przyznał rentę specjalną z tytułu śmierci osób, o których mowa w art.
1, w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu (Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Szczecin), z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Osobom, o których mowa w ust. 2, które otrzymały rentę specjalną w wysokości niższej
niż określona w art. 3 ust. 1, przysługuje zadośćuczynienie w kwocie stanowiącej różnicę
pomiędzy wysokością zadośćuczynienia przysługującego na podstawie niniejszej ustawy
a wysokością przyznanej renty specjalnej.
4. Przyznanie członkowi rodziny zadośćuczynienia na mocy ustawy nie narusza uprawnień
tej osoby do innych świadczeń z tytułu śmierci osoby, o której mowa w art. 1,
przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 1.
Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr
8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz.
1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz.
199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182,
Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116,
poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263,
poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz.
732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366,
Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz.
1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz.
658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i
Nr 211, poz. 1549 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888 i Nr 143, poz. 894.
4
Uzasadnienie
Projekt ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach
1956-1983 stanowi element realizacji polityki historycznej państwa. Ustawa ma na celu
uhonorowanie czynów obywateli dokonanych w trakcie wystąpień wolnościowych, które
miały miejsce w latach 1956-1983 w obronie wolności i godności człowieka oraz praw
obywatela, jak również zmierza do wspomożenia i zadośćuczynienia rodzinom ofiar za
śmierć ich bliskich poniesioną podczas wydarzeń lat 1956-1983.
W obecnym stanie prawnym na podstawie niżej wymienionych przepisów przysługują
osobom uczestniczącym w wydarzeniach wolnościowych, które miały miejsce w latach 1956-
1983 oraz rodzinom tych osób określonego rodzaju świadczenia:
1) ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z
późn. zm.) – doraźna lub okresowa pomoc pieniężna, dodatek do emerytury lub renty,
pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej, ulgi przy przejazdach środkami
komunikacji miejskiej;
2) ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
(Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.) – odszkodowanie za poniesioną szkodę i
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania decyzji o internowaniu w
związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego albo
orzeczeń wydanych przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez
organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich,
począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., jeżeli czyn zarzucony lub
przypisany był związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
albo orzeczeń wydanych z powodu takiej działalności, jak również orzeczeń wydanych
za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.
3) uchwała Nr 32/2008 r. Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie przyznania
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych z ogólnej rezerwy budżetowej, środków
finansowych z przeznaczeniem na wypłatę rent specjalnych przyznanych dla rodziców,
małżonków i dzieci osób, które poniosły śmierć w grudniu 1970 r. w wyniku działań
wojska i milicji w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu, mającej na celu zwiększenie
środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę rent specjalnych przyznanych przez
Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 82 ust. 1 z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353 z późn. zm.) - jednorazowa renta specjalna w wysokości 50 000 zł.
Ww. przepisy nie przewidują jednak możliwości przyznawania szczególnego odszkodowania
rodzinom ofiar wydarzeń wolnościowych, które miały miejsce w latach 1956-1983, wyłącznie
z tytułu śmierci ich bliskich poniesionej na skutek działań wojska, milicji i innych organów
aparatu bezpieczeństwa.
Projekt ustawy zakłada wypłatę zadośćuczynienia członkom rodzin ofiar
następujących wydarzeń:
- czerwca 1956 r. w Poznaniu,
- grudnia 1970 r. na Wybrzeżu (Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Szczecin),
- czerwca 1976 r. w Radomiu,
5
- stanu wojennego trwającego od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 22 lipca 1983 r., w tym
w szczególności wydarzeń w kopalni „Wujek” w dniu 16 grudnia 1981 r.,
biorąc pod uwagę konieczność szczególnego upamiętnienia osób, które poniosły najwyższą
z możliwych ofiar dla Ojczyzny, tj. poświęciły własne życie w toku zbiorowych zrywów
wolnościowych, które miały najbardziej burzliwy i tragiczny charakter a jednocześnie
kluczowe znaczenie na drodze do odzyskania suwerennego i demokratycznego bytu przez
Państwo Polskie. Równocześnie jednak przyjęto, że projektowana regulacja ma stanowić
formę upamiętnienia uczestników zbiorowych zrywów obywatelskich, którzy oddali życie w
walce z ukształtowanym już ustrojem komunistycznym, nie zaś odwoływać się do walk
okresu bezpośrednio po II wojnie światowej, w istotnej mierze stanowiących przedłużenie
walki podziemnej z okupantem okresu II wojny światowej. Projekt ustawy zakłada, że
osobami uprawnionymi do uzyskania zadośćuczynienia byliby małżonek, dzieci własne i
przysposobione, rodzice osób (w rozumieniu projektowanej ustawy – także osoby
przysposabiające), które poniosły śmierć w wyniku ww. zdarzeń. Zgodnie z projektem
prawo do zadośćuczynienia jest prawem ściśle związanym z osobą uprawnioną do jego
otrzymania i niezbywalnym.
Projekt ustawy przewiduje wypłatę jednakowej kwoty zadośćuczynienia na rzecz
poszczególnych uprawnionych członków rodziny w wysokości 50.000 zł. Kwota ta
odpowiada wysokości rent specjalnych przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów w
związku z uchwałą nr 32/2008 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r., na mocy której
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przekazano środki finansowe, z ogólnej rezerwy
budżetowej, z przeznaczeniem ich na wypłatę rent specjalnych przyznanych rodzicom,
małżonkom i dzieciom osób, które poniosły śmierć w grudniu 1970 r. w wyniku działań
wojska i milicji w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu.
Projekt wprowadza przy tym zasadę, że zadośćuczynienie przyznawane jest na
wniosek członka rodziny, złożony organowi właściwemu w sprawie przyznania
zadośćuczynienia w terminie zawitym 2 lat, liczonym od dnia wejścia w życie ustawy. W art.
4 ust. 2 wskazano jako dokumenty, które będą musiały być dołączone do wniosku o wypłatę
zadośćuczynienia – skrócony odpis aktu zgonu osoby, która poniosła śmierć w trakcie
wystąpień wolnościowych oraz skrócone odpisy aktów stanu cywilnego wskazujące na
pokrewieństwo członków rodziny z ofiarą wydarzeń wolnościowych.
Kompetencje do orzekania w sprawach zadośćuczynień w drodze ostatecznej decyzji
administracyjnej projekt ustawy przypisuje Kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych. Można w tym miejscu wspomnieć, że przy Kierowniku działa -
jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach objętych działaniem Urzędu - Rada do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w
sprawie przyznania bądź odmowy przyznania zadośćuczynienia, od której nie przysługuje
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zainteresowani członkowie rodzin ofiar wydarzeń
wolnościowych mają prawo zaskarżyć do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn.zm.). Przy czym projekt zakłada, że sąd
administracyjny rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Projektowana ustawa wskazuje, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób
fizycznych, że wypłacone kwoty zadośćuczynienia są wolne od podatku dochodowego od
osób fizycznych.
6
Projekt ustawy wprowadza zasadę, że przyznanie członkowi rodziny zadośćuczynienia
na mocy ustawy oznacza zaspokojenie wszelkich roszczeń odszkodowawczych oraz o
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę względem Skarbu Państwa z tytułu śmierci
osoby, o której mowa w art. 1 projektu. Nadto, projekt ustawy zakłada, że przyznanie
zadośćuczynienia przewidzianego w ustawie nie narusza uprawnień osoby, która otrzymała
zadośćuczynienie, do innych świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.
W projekcie ustawy przewiduje się także, że - co do zasady - zadośćuczynienie nie
przysługuje członkom rodzin, którym na mocy art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.
353 z późn. zm.), Prezes Rady Ministrów przyznał renty specjalne. W istocie
zadośćuczynienie nie będzie przysługiwało członkom rodzin osób, które poniosły śmierć w
grudniu 1970 r. w wyniku działań wojska i milicji w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu,
które otrzymały renty specjalne w związku z uchwałą nr 32/2008 Rady Ministrów z dnia 12
lutego 2008 r. W przypadku, gdy wysokość przyznanych rent specjalnych byłaby niższa od
wysokości zadośćuczynienia przysługującego na mocy projektowanej ustawy, wówczas
osobom tym przysługiwałoby zadośćuczynienie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy
wysokością zadośćuczynienia przysługującego na podstawie niniejszej ustawy a wysokością
przyznanej renty specjalnej.
Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach
dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych.
Ocena skutków regulacji:
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa:
Projekt będzie miał wpływ na członków rodzin osób, które poniosły śmierć w trakcie
wystąpień wolnościowych na rzecz odzyskania przez Państwo Polskie suwerenności,
niepodległości i respektowania praw człowieka w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, w grudniu
1970 r. na Wybrzeżu, w czerwcu 1976 r. w Radomiu oraz w stanie wojennym trwającym od
dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 22 lipca 1983 r., jak również na podmioty właściwe w
sprawie przyznania zadośćuczynienia, tj.: Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz sąd administracyjny.
Przewidziany w projekcie termin na złożenie wniosków o przyznanie
zadośćuczynienia (2 lata od dnia wejścia projektowanych przepisów w życie) wydaje się
wystarczająco gwarantować dostępność tego świadczenia, biorąc pod uwagę powszechność
dostępu do aktów prawnych. Ponadto, należy zauważyć, że - przykładowo - termin na
złożenie wniosku i przyznanie świadczenia przewidzianego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych
za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w związku ze szkodą i
7
krzywdą wynikłymi z wykonania decyzji o internowaniu, był krótszy i wynosił 1 rok od dni
wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 23 lutego 1991 r.
2. Konsultacje społeczne:
Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.
1414) – nie zgłoszono zainteresowania pracami nad projektem.
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego:
Projekt wpłynie na zwiększenie wydatków budżetu państwa. Aktualnie trudno jest
precyzyjnie wskazać wysokość tych wydatków, ze względu na nieznaną liczbę członków
rodzin osób, wymienionych w art. 1 projektu ustawy, które będą ubiegały się o przyznanie
zadośćuczynienia.
Jedynie w celu przybliżenia wartości tych wydatków przyjęto symulację, iż o
zadośćuczynienie będzie ubiegało się 4 członków rodzin ofiar wydarzeń wolnościowych. W
danych przekazanych przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych dotyczących liczby osób, które zginęły w wyniku działań wojska i
milicji w latach 1956-1983 występują rozbieżności. Gdyby przyjmować, że o
zadośćuczynienie wystąpią członkowie rodzin 133 ofiar wystąpień wolnościowych (na taką
liczbę ofiar wskazuje Instytut Pamięci Narodowej), to można by założyć, iż całkowite skutki
finansowe projektowanej regulacji związane z wypłatą zadośćuczynienia wyniosą:
133x4x50.000 zł, co daje łącznie kwotę 26.600.000 zł. W przypadku zaś przyjęcia, że o
zadośćuczynienie wystąpią członkowie rodzin 136 ofiar wystąpień wolnościowych (na taką
liczbę ofiar wskazuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych), to wówczas
można by założyć, iż całkowite skutki finansowe projektowanej regulacji związane z wypłatą
zadośćuczynienia wyniosą: 136x4x50.000 zł, co daje łącznie kwotę 27.200.000 zł.
Źródłem finansowania wydatków wynikających z projektowanej ustawy pozostawać
będzie rezerwa celowa utworzona w części budżetu państwa 54, której dysponentem jest
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Projektowany akt nie będzie miał wpływu na budżety jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i
rozwój regionalny:
Brak wpływu na ww. sektory.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum porozumienie.forumoteka.pl Strona Główna -> Komunikaty zespołu ds. prac nad ustawą Kombatancką Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forumZałóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group