Forum porozumienie.forumoteka.pl Strona Główna porozumienie.forumoteka.pl
Opis Twojego forum
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
Projekt Rządowy USTAWA KOMBATANCKA z 26.06.2007

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum porozumienie.forumoteka.pl Strona Główna -> Komunikaty zespołu ds. prac nad ustawą Kombatancką
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Sławomir KarpińskiDołączył: 23 Cze 2008
Posty: 149

PostWysłany: Sro Lip 16, 2008 11:36 am    Temat postu: Projekt Rządowy USTAWA KOMBATANCKA z 26.06.2007 Odpowiedz z cytatem

1
Projekt
z dnia 26 czerwca 2007r.


USTAWA
z dnia ........

o kombatantach, uczestnikach walki cywilnej lat 1914 – 1945, działaczach opozycji
wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiarach represji systemów
totalitarnych


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje szczególne zasługi dla Polski tych wszystkich
obywateli polskich, którzy walczyli o suwerenność i niepodległość Ojczyzny, nie szczędząc
Ŝycia i zdrowia na polach walki zbrojnej - w formacjach Wojska Polskiego, armii
sojuszniczych, a takŜe w podziemnych organizacjach niepodległościowych, w działalności
cywilnej i opozycyjnej - z naraŜeniem na represje.
Sejm stwierdza, Ŝe władze III Rzeszy Niemieckiej, Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich i komunistyczny aparat władzy w Polsce są winne cierpień zadanych
wielu obywatelom Państwa Polskiego ze względów narodowościowych, politycznych i
religijnych. Spowodowały one śmierć wielu milionów, a dla wielu stały się przyczyną trwałej
utraty zdrowia.
Uczestnikom walk o suwerenność i niepodległość Polski oraz ofiarom represji
systemów totalitarnych naleŜy się głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna
troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządów terytorialnych i organizacji
społecznych.
Dla oddania naleŜnej czci, szacunku i sprawiedliwości wszystkim tym pokoleniom,
które czynnie walczyły i działały na rzecz wolnej i suwerennej Polski w czasie I i II wojny
światowej oraz w okresie sprawowania w Polsce władzy przez komunistów, przyczyniając się
do odzyskania przez nasz Kraj niepodległości;
oddając hołd wszystkim tym, którzy na róŜnych frontach walczyli o wolną Polskę,
a którzy po zakończeniu wojny, wierni swym ideałom, pozostali na obczyźnie nie mogąc
powrócić do zniewolonej Ojczyzny;
oddając hołd Ŝołnierzom polskim, którzy po zakończeniu wojny pozostali na ziemiach
naleŜących w przeszłości do Rzeczypospolitej Polskiej, by dalej słuŜyć sprawie Narodu
Polskiego;
uznając, Ŝe bohaterska walka zbrojna i cywilna Polaków o wolność podczas II wojny
światowej miała swoją kontynuację w szerokim oporze społecznym wobec dyktatury
komunistycznej, bohaterskich wystąpieniach wolnościowych w latach 1956, 1968, 1970, 1976
i 1980, szczególnie zaś w działalności opozycyjnej, mającej swe uwieńczenie w ruchu
Solidarność, który doprowadził ostatecznie do odzyskania przez Polskę niepodległości,
przyczyniając się do upadku komunizmu w Europie i na świecie;
uznając, Ŝe wyŜej wymienione formy działalności były realizacją Testamentu Polski
Walczącej;
uznając za symboliczne objęcie jednym aktem prawnym zaangaŜowanych w walkę
o niepodległość Ojczyzny oraz ofiar represji systemów totalitarnych,
Sejm uchwala, co następuje:
2
Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Kombatantom, a takŜe uczestnikom walki cywilnej lat 1914 – 1945, ofiarom
represji systemów totalitarnych oraz działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej,
zwanymi dalej „innymi osobami uprawnionymi”, przysługują na zasadach określonych
w ustawie:
1) uprawnienia pracownicze;
2) uprawnienia emerytalne;
3) ochrona zdrowia, pomoc socjalna i inne uprawnienia.
Art. 2. Kombatantami są osoby, które prowadziły działalność polegającą na:
1) pełnieniu słuŜby wojskowej w Wojsku Polskim, w polskich formacjach wojskowych
przy armiach sojuszniczych lub przy Armii Czerwonej, podczas działań wojennych
prowadzonych na wszystkich frontach II wojny światowej;
2) uczestniczeniu w ramach polskich formacji i organizacji wojskowych w I wojnie
światowej, w powstaniach narodowych i walkach o odzyskanie lub utrzymanie
terytoriów Państwa Polskiego;
3) pełnieniu słuŜby w polskich podziemnych formacjach i organizacjach, w tym
w działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich w okresie wojny
1939-1945, których cele nie były wymierzone w suwerenność, niepodległość
i integralność terytorialną Państwa Polskiego;
4) pełnieniu słuŜby wojskowej w armiach sojuszniczych, a takŜe w innych niŜ polskie
formacjach i organizacjach antyhitlerowskiego ruchu oporu, w okresie II wojny
światowej, które nie prowadziły działań przeciwko ludności polskiej
i polskim podziemnym formacjom wojskowym lub organizacjom niepodległościowym,
5) pełnieniu słuŜby w polskich podziemnych formacjach wojskowych lub organizacjach
niepodległościowych na terytorium Państwa Polskiego w jego granicach sprzed dnia 1
września 1939 r. oraz w granicach powojennych w okresie od wkroczenia armii
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) do końca 1956 r., jeŜeli były
to formacje lub organizacje stawiające sobie za cel niepodległość i suwerenność
Państwa Polskiego;
6) uczestniczeniu w walkach, w ramach słuŜby w Wojsku Polskim lub SłuŜbie Ochrony
Kolei, z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wherwolfu;
7) uczestniczeniu w tzw. Niszczycielskich Batalionach ("Istriebitielnych Batalionach") na
dawnych ziemiach Państwa Polskiego w województwach: lwowskim,
stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim w obronie ludności polskiej przed
ukraińskimi nacjonalistami, w latach 1944-1945;
8) zaokrętowaniu w charakterze członka załogi na statku bandery polskiej lub bandery
sojuszniczej, przeznaczonym do działań wojennych w okresie wojny 1939-1945;
9) uczestniczeniu we wrześniu 1939 r. w walkach o zachowanie suwerenności
i niepodległości Państwa Polskiego w zmilitaryzowanych słuŜbach państwowych;
10) zbrojnym uczestniczeniu w walkach z oddziałami wojska i funkcjonariuszami aparatu
bezpieczeństwa, w trakcie wystąpienia o wolność i suwerenność Państwa Polskiego w
Poznaniu w czerwcu 1956 r., skutkującym zatrzymaniem przez organy
bezpieczeństwa.
3
Art. 3. Uczestnikami walki cywilnej lat 1914 – 1945, zwanymi dalej „uczestnikami
walki cywilnej”, są osoby, które prowadziły działalność polegającą na:
1) pełnieniu funkcji cywilnych we władzach powstań narodowych oraz w administracji
podziemnego Państwa Polskiego w okresie wojny 1939-1945;
2) prowadzeniu w okresie wojny 1939-1945 zorganizowanego i profesjonalnego tajnego
nauczania dzieci i młodzieŜy;
3) dawaniu schronienia osobom narodowości Ŝydowskiej lub innym osobom, za których
ukrywanie w latach 1939-1945, ze względu na ich narodowość lub działalność na rzecz
suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - groziła kara śmierci;
4) uczestniczeniu w latach 1914-1945 w walkach o polskość i wolność narodową
Śląska, Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej, Gdańska, Pomorza i Ziemi Kaszubskiej oraz Warmii
i Mazur, a takŜe innych ziem zagarniętych przez zaborców.
Art. 4. Do okresów działalności kombatanckiej lub walki cywilnej zalicza się równieŜ
czas przebywania:
1) w niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach podległych Głównemu
Zarządowi do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych (GUPWI) Ludowego Komisariatu
Spraw Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (NKWD), a
od marca 1946 r. MWD ZSRR, i obozach podległych Wydziałowi Obozów Kontrolno-
Filtracyjnych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego działalnością
kombatancką, o której mowa w art. 2;
2) w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady oraz
w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie róŜniły się od warunków w
obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich
władz bezpieczeństwa, a takŜe w więzieniach i poprawczych obozach pracy oraz
poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii
Poprawczych (GUŁag) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, a takŜe w więzieniach lub
innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski - spowodowanego działalnością,
o której mowa w art. 2 i 3.
Art. 5. 1. Za ofiary represji systemów totalitarnych uznaje się osoby, które:
1) w czasie wojny i w okresie powojennym przebywały:
a) z przyczyn politycznych, narodowościowych, religijnych i rasowych:
- w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady,
- w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie róŜniły się od
warunków w obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w
dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa,
- w innych miejscach odosobnienia, w których pobyt dzieci do lat 14 miał charakter
eksterminacyjny, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich
władz bezpieczeństwa,
b) z przyczyn narodowościowych i rasowych w gettach,
c) z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych:
- w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy
podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od
marca 1946 r. MWD ZSRR,
- na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR,
d) w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy
skazania w latach 1944-1989, na podstawie przepisów wydanych przez władze
polskie, przez sądy powszechne, wojskowe i specjalne albo w latach 1944-1989 bez
wyroku, jednorazowo na okres dłuŜszy niŜ 48 godzin - za działalność polityczną bądź
4
religijną, inną niŜ kombatancka, związaną z walką o suwerenność, niepodległość i
respektowanie praw człowieka,
e) w ośrodkach internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r.
o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1982 r. Nr 3, poz. 18 oraz z 1989 r.
Nr 34, poz. 178) za działalność związkową lub polityczną związaną z walką
o niepodległość i suwerenność;
2) jako dzieci zostały odebrane rodzicom w celu poddania eksterminacji lub w celu
przymusowego wynarodowienia;
3) brały udział w latach 1956 – 1989 w zbiorowych wystąpieniach wolnościowych na
rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności, niepodległości i respektowania praw
człowieka i w związku z tym, na skutek działania wojska, milicji i innych
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, poniosły śmierć, doznały uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia na czas powyŜej siedmiu dni.
2. Za ofiary represji systemów totalitarnych uznaje się równieŜ osoby, które brały udział w
latach 1956 – 1989 w zbiorowych wystąpieniach wolnościowych na rzecz odzyskania przez
Polskę suwerenności, niepodległości i respektowania praw człowieka i w związku z tym
zostały zwolnione dyscyplinarnie z pracy.
3. Za ofiary represji systemów totalitarnych, z zastrzeŜeniem ust. 4, uznaje się
równieŜ Ŝołnierzy:
1) zastępczej słuŜby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 byli przymusowo zatrudniani
w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania
rud uranowych;
2) z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad "SłuŜby
Polsce" i przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla i kamieniołomach;
3) przymusowo zatrudnianych w batalionach budowlanych w latach 1949-1959.
4. Za ofiary represji systemów totalitarnych nie uwaŜa się Ŝołnierzy Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza odkomenderowanych w 1956
r. do kopalń węgla bez selekcjonowania politycznego określonego kategorią zastępczej
słuŜby wojskowej oraz Ŝołnierzy, którzy w ramach werbunku ochotniczego zawarli umowę
o pracę w górnictwie węglowym.
Art. 6. 1. Działaczami opozycji wobec dyktatury komunistycznej, zwanymi dalej
„działaczami opozycji”, są:
1) osoby będące, przez co najmniej 12 miesięcy, aktywnie działającymi członkami
nielegalnych organizacji, istniejących w okresie od dnia 31 grudnia 1956 r. do dnia 4 czerwca
1989 r., których cele zmierzały do odzyskania niepodległości, suwerenności i respektowania
praw człowieka;
2) osoby, które w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 4 czerwca 1989 r. prowadziły
w sposób zorganizowany, systematyczną, inną niŜ kombatancka, trwającą co najmniej 12
miesięcy, zagroŜoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania
niepodległości, suwerenności i respektowania praw człowieka.
2. Za organizacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie uznaje się organizacji niezaleŜnego
ruchu związkowego i niezaleŜnego ruchu studenckiego, w okresie od dnia 31 sierpnia
1980 r. do momentu ich rejestracji przed dniem 13 grudnia 1981 r.
Art. 7. Okresy, o których mowa w art. 2 – 4, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 oraz art. 6,
ustala się w miesiącach. W przypadku braku danych do ustalenia takiego okresu, przyjmuje
się okres w wymiarze 1 miesiąca.
5
Rozdział 2

Uprawnienia pracownicze

Art. 8. 1. Okresy, o których mowa w art. 2 - 4, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, a takŜe
w art. 6 zalicza się, na wniosek osoby uprawnionej, do okresów zatrudnienia, od których
zaleŜy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy.
2. W razie zbiegu okresów określonych w ust. 1 z innymi okresami, które na mocy
odrębnych przepisów umoŜliwiają przyznanie lub wpływają na wysokość świadczeń
przysługujących pracownikom od pracodawcy, zaliczeniu podlega tylko jeden okres.
Art. 9. Pozostającym w zatrudnieniu kombatantom i innym osobom uprawnionym,
zwiększa się przysługujący im urlop wypoczynkowy o 5 dni roboczych. Zwiększenie to nie
przysługuje, jeŜeli osoby te korzystają z urlopu o wymiarze przekraczającym 26 dni
roboczych w ciągu roku.
Art. 10. 1. Rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem i inną osobą uprawnioną w
okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na
emeryturę, o którym mowa w art. 13, moŜe nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody
starosty.
2. Uprawnienie nie dotyczy osób zajmujących kierownicze stanowiska obsadzane w
drodze powołania oraz osób, które spełniają warunki wymagane do uzyskania emerytury,
a takŜe rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Rozdział 3

Uprawnienia emerytalne

Art. 11. 1. Ofiarom represji systemów totalitarnych, które zostały zaliczone do jednej z
grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, przysługują świadczenia pienięŜne i inne uprawnienia
przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych i ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.1), z
wyłączeniem uprawnienia określonego w art. 23b tej ustawy.
2. Świadczenia pienięŜne i inne uprawnienia, na zasadach określonych w ustawie,
o której mowa w ust. 1, przysługują równieŜ członkom rodzin pozostałym po osobach
pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w ust. 1.
3. Świadczenia pienięŜne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy,
o której mowa w ust. 1, przysługują na zasadach określonych w tych przepisach, równieŜ
Ŝołnierzom, którzy zostali zaliczeni do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa
pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 5 ust. 3.
4. Za inwalidztwo pozostające w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 1, lub zatrudnieniem, o którym mowa w art. 5 ust. 3, uwaŜa się inwalidztwo
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515,
z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135
i Nr 281, poz. 2779 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65.
6
będące następstwem zranień, kontuzji bądź innych obraŜeń lub chorób powstałych w
związku z tym pobytem lub zatrudnieniem.
5. Związek zranień, kontuzji bądź innych obraŜeń lub chorób z pobytem w miejscach,
o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1, a takŜe związek inwalidztwa z takim pobytem ustala
lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub komisja lekarska Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
6. Związek zranień, kontuzji bądź innych obraŜeń lub chorób z zatrudnieniem w
miejscach, o których mowa w art. 5 ust. 3, ustala wojskowa komisja lekarska.
7. Grupę inwalidztwa, datę jego powstania oraz związek inwalidztwa z zatrudnieniem
w miejscach, o których mowa w art. 5 ust. 3, ustala lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej.
8. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 3, jest
legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona przez organ rentowy.
9. Legitymacja osoby represjonowanej, o której mowa w ust. 8, podlega z dniem
śmierci osoby represjonowanej anulowaniu przez organ rentowy.
10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej,
dokumenty wymagane do wydania legitymacji osoby represjonowanej oraz wzór
legitymacji osoby represjonowanej, kierując się koniecznością zapewnienia sprawnego
postępowania przy wydawaniu legitymacji osób represjonowanych.
Art. 12. Okresy, o których mowa w art. 2 – 4, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 oraz art. 6,
zalicza się w wymiarze podwójnym do okresu, od którego zaleŜy przyznanie emerytury lub
renty - na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.
353, z późn. zm.2).
Art. 13. 1. Kombatanci i inne osoby uprawnione mogą, na swój wniosek, przejść na
emeryturę po osiągnięciu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez męŜczyznę, jeŜeli mają okres
zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury.
2. Przepis stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w ust. 1, nabywających
prawo do emerytury z innych tytułów niŜ zatrudnienie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.
Art. 14. 1. Kombatantom, uczestnikom walki cywilnej oraz ofiarom represji systemów
totalitarnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 5 ust. 2, pobierającym emeryturę
lub rentę albo uposaŜenie w stanie spoczynku bądź uposaŜenie rodzinne, przysługuje
dodatek, zwany dalej "dodatkiem kombatanckim", w wysokości 153,19 zł miesięcznie.
2. Dodatek przysługuje obok emerytury lub renty i nie jest uwzględniany przy ustalaniu
wskaźnika indywidualnego wymiaru świadczenia, określonego w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. W razie zbiegu prawa do kilku świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym,
przysługuje tylko jeden dodatek kombatancki.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z
2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 208, poz. 1534 oraz z
2007 r. Nr 17, poz. 95.
7
4. W razie zbiegu prawa do uposaŜenia w stanie spoczynku albo uposaŜenia
rodzinnego z prawem do świadczeń o charakterze emerytalnym lub rentowym, ust. 3 stosuje
się odpowiednio.
5. Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku kombatanckiego, dodatku z tytułu
tajnego nauczania na podstawie odrębnych przepisów, a takŜe dodatku określonego w
przepisach ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.
z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.3) przysługuje tylko jeden z tych dodatków - wyŜszy lub
wybrany przez zainteresowanego.
6. Kwota dodatku kombatanckiego ulega podwyŜszeniu przy zastosowaniu wskaźnika
waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzona waloryzacja.
7. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 12 dni
roboczych przed najbliŜszym terminem waloryzacji naleŜną od tego terminu kwotę dodatku
kombatanckiego.
Art. 15. 1. Kombatantom, uczestnikom walki cywilnej oraz ofiarom represji systemów
totalitarnych z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 5 ust 2, którzy nie mają prawa do
emerytury lub renty, jeŜeli nie mają niezbędnych środków utrzymania, moŜe być przyznana
w drodze wyjątku:
1) emerytura, jeŜeli osiągnęli wiek: 55 lat kobieta i 60 lat męŜczyzna,
2) renta z tytułu niezdolności do pracy, jeŜeli otrzymali orzeczenie o całkowitej
niezdolności do pracy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków rodzin pozostałych po
kombatantach, uczestnikach walki cywilnej oraz ofiarach represji systemów totalitarnych, z
wyłączeniem osób, o których mowa w art. 5 ust 2 jeŜeli spełniają warunki wymagane do
uzyskania renty rodzinnej.
3. Emerytury i renty, o których mowa w ust. 1 i 2, przyznaje się odpowiednio w
wysokości najniŜszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej,
określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
4. Do emerytur i rent, o których mowa:
1) w ust. 1 przysługuje dodatek pielęgnacyjny i dodatek kombatancki
2) w ust. 2 przysługuje dodatek dla sierot zupełnych, na zasadach określonych w
przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych i dodatek pielęgnacyjny.
5. W razie śmierci osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje zasiłek pogrzebowy.
6. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przyznaje Prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Art. 16. 1. Do ustalania wysokości świadczeń, o których mowa w art. 14 i 15, oraz w
innych sprawach nieokreślonych w ustawie mają zastosowanie odpowiednio przepisy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach, o których mowa w art. 14 i 15, mając na
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr
117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz.
2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 75, poz.
519, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195, poz. 1437 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427.
8
uwadze prawidłowość postępowania przy ustalaniu prawa do dodatku kombatanckiego oraz
przyznawanych w drodze wyjątku świadczeń emerytalno-rentowych.

Rozdział 4

Ochrona zdrowia, pomoc socjalna i inne uprawnienia

Art. 17. Kombatanci i inne osoby uprawnione, z wyłączeniem osób, o których mowa w
art. 5 ust. 2, korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu
zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w
domach przeznaczonych dla kombatantów.
Art. 18. 1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych
warunkach materialnych oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych - moŜe być
przyznana doraźna lub okresowa pomoc pienięŜna. Pomoc taka moŜe być równieŜ
przyznana na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu
rehabilitacyjnego, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa,
opłacanie pomocy pielęgnacyjnej, a w stosunku do niewidomych oraz cięŜko
poszkodowanych inwalidów - kosztów zakupu innego, ułatwiającego pracę
i Ŝycie, sprzętu pomocniczego.
2. Dla pokrycia kosztów pomocy pielęgnacyjnej, o której mowa w ust. 1, pomoc
finansową w pierwszej kolejności przyznaje się osobom, wymagającym takiej pomocy,
które przekroczyły siedemdziesiąty rok Ŝycia.
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują równieŜ wdowom lub
wdowcom - emerytom, rencistom lub inwalidom pozostałym po kombatantach,
uczestnikach walki cywilnej oraz ofiarach represji systemów totalitarnych.
4. Podziału środków na pomoc pienięŜną dokonuje Kierownik Urzędu.
5. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym gminie. Pomoc tę przyznaje i udziela jej
kierownik ośrodka pomocy społecznej działający z upowaŜnienia rady gminy, właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania osób, o których mowa w ust. 1 i 3. W przypadkach osób
pobierających rentę inwalidy wojennego pomoc tę przyznają i udzielają jej - Związek
Inwalidów Wojennych RP i Związek Ociemniałych śołnierzy RP.
6. Pomoc pienięŜna moŜe być przyznana, jeŜeli:
1) dochód osoby uprawnionej do świadczenia, samotnie gospodarującej, nie przekracza
kwoty odpowiadającej 250 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593,
z późn. zm.4);
2) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej do świadczenia nie przekracza kwoty
odpowiadającej 250 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy,
o której mowa w pkt 1.
3) w przypadku konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego Ŝycie
osobie całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji - 400% kryterium
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226 i Nr 48,
poz. 320.
9
4) w przypadku osób pobierających renty z tytułu inwalidztwa wojennego - 400%
kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
7. Pomoc pienięŜna przyznawana jest w formie:
1) pomocy doraźnej - jednorazowej:
a) w przypadku trudnych warunków materialnych, takŜe w razie zaistnienia zdarzeń
losowych - do wysokości 200 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) na częściowe pokrycie kosztów zakupu ułatwiającego pracę i Ŝycie sprzętu
rehabilitacyjnego i sprzętu pomocniczego - do wysokości 400% kryterium dochodowego,
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) pomocy okresowej - do wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, miesięcznie,
w szczególności na:
a) uzupełnienie środków finansowych na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę
zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania,
zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na
zabiegi medyczne i rehabilitacyjne,
b) usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek oraz stan zdrowia,
c) opłacenie lektora dla ociemniałych Ŝołnierzy-kombatantów będących inwalidami
wojennymi, którzy wykonują pracę zawodową lub społeczną.
8. Pomoc okresowa jest wypłacana do czasu ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę jej przyznania. Osoba uprawniona korzystająca z pomocy okresowej jest
obowiązana powiadomić podmiot, który przyznał tę pomoc, o kaŜdej zmianie sytuacji
osobistej lub majątkowej, która uzasadniała przyznanie tej pomocy.
9. Pomoc pienięŜna moŜe być przyznana na wniosek osoby uprawnionej, jej
przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby uprawnionej.
10. Wniosek o przyznanie pomocy powinien wskazywać cel, na który pomoc pienięŜna
będzie przeznaczona.
11. Do wniosku naleŜy dołączyć kserokopię zaświadczenia o przyznaniu uprawnień
kombatanckich lub zaświadczenia o uprawnieniach wdowy lub wdowca pozostającego po
kombatancie uczestniku walki cywilnej oraz ofierze represji systemów totalitarnych,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika ośrodka pomocy społecznej
przyjmującego wniosek. Do wniosku naleŜy dołączyć równieŜ zgodę osoby uprawnionej, o
której mowa w ust. 9, oraz dokumenty stanowiące podstawę ustalenia stanu zdrowia, sytuacji
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, a w szczególności:
1) orzeczenie o inwalidztwie, o niezdolności do pracy lub o niepełnosprawności,
2) dowód wypłaty emerytury lub renty,
3) nakaz płatniczy podatku rolnego oraz zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości
gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
4) zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki oraz o otrzymywanym
stypendium,
5) zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za pracę,
6) zaświadczenie rejonowego urzędu pracy o braku moŜliwości zatrudnienia,
wysokości pobieranego zasiłku lub o braku uprawnień do zasiłku.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Urzędu na wniosek
kombatanta, uczestnika walki cywilnej, ofiary represji systemów totalitarnych, osoby
zwolnionej z pracy oraz działacza opozycji wobec dyktatury komunistycznej lub osoby,
o której mowa w ust. 3, moŜe przyznać pomoc pienięŜną na innych warunkach, niŜ określone
w ust. 6.
10
13. Do wniosku o przyznanie pomocy pienięŜnej w trybie określonym w ust. 12,
dołącza się stanowisko kierownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania wnioskodawcy, zwanego dalej "kierownikiem".
14. Stanowisko kierownika powinno zawierać informacje o sytuacji rodzinnej,
materialnej oraz o pomocy udzielanej wnioskodawcy przez ośrodek pomocy społecznej,
a takŜe opinię co do zasadności przyznania pomocy pienięŜnej.
15. W przypadku złoŜenia wniosku bez stanowiska, Kierownik Urzędu występuje do
kierownika o jego przesłanie.
16. Kierownik jest zobowiązany przekazać stanowisko Kierownikowi Urzędu
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia.
17. O przyznaniu pomocy pienięŜnej Kierownik Urzędu informuje kierownika.
18. Przepisów ust. 13-17 nie stosuje się do wniosków składanych przez osoby
zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
19. Do postępowania w sprawie pomocy stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn.
zm.5).
Art. 19. 1. Działacze opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz osoby, o których
mowa w art. 5 ust. 2, uprawnione są do świadczenia, zwanego dalej „świadczeniem
specjalnym”, w wysokości 400 zł miesięcznie.
2. Świadczenie specjalne przysługuje jeŜeli:
1) dochód osoby uprawnionej do świadczenia, samotnie gospodarującej, nie przekracza kwoty
odpowiadającej 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej do świadczenia nie przekracza kwoty
odpowiadającej 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Przyznawanie i wypłacanie świadczenia specjalnego jest zadaniem z zakresu
administracji rządowej zleconym gminie.
4. Świadczenie specjalne jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej, jej
przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby uprawnionej złoŜony w ośrodku
pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
5. Wraz z wnioskiem osoba uprawniona przedkłada zaświadczenie Kierownika Urzędu,
potwierdzające zwolnienie z pracy z przyczyn politycznych lub prowadzenie działalności
opozycyjnej, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6.
6. Świadczenie specjalne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej, po
uprzednim ustaleniu sytuacji dochodowej i majątkowej osoby ubiegającej się o to
świadczenie, na okres 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym został złoŜony wniosek
wraz z wymaganym zaświadczeniem.
7. Zmiana lub uchylenie decyzji administracyjnej na niekorzyść strony nie wymaga jej
zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej strony, pobrania
nienaleŜnego świadczenia, a takŜe jeŜeli wystąpiły przesłanki, określone w art. 11 ust. 1, 12
i 107 ust. 5 ustawy, o której mowa w ust. 2.
8. Zmiana decyzji administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody.
9. Kwota świadczenia specjalnego ulega podwyŜszeniu przy zastosowaniu wskaźnika
waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzona waloryzacja.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660,
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682.
11
10. Do spraw związanych z przyznawaniem świadczenia specjalnego stosuje się
odpowiednio przepisy art. 6 pkt 3, 10, 14, 16, art. 8 ust. 3 – 13, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art.
12 – 14, art. 100, art. 101 ust. 2, 3, 6 i 7, art. 104, art. 105, art. 107, art. 109, art. 110 ust. 7 i 8
ustawy, z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Art. 20. 1. Ofiarom represji systemów totalitarnych, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 1, przymusowo zatrudnianym w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych
przysługuje jednorazowo odszkodowanie w wysokości:
1) 22.200 zł - jeŜeli u poszkodowanego orzeczono na stałe inwalidztwo I grupy lub
całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji;
2) 15.850 zł - jeŜeli u poszkodowanego orzeczono na stałe inwalidztwo II grupy lub
całkowitą niezdolność do pracy;
3) 9.510 zł - dla pozostałych poszkodowanych.
2. Przyznanie i jednorazową wypłatę odszkodowania realizuje na wniosek
poszkodowanego Biuro Roszczeń Byłych Pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu
Państwowej Agencji Atomistyki.
3. Podstawę do wypłaty odszkodowania stanowi zaświadczenie Kierownika Urzędu,
potwierdzające rodzaj i okres przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej słuŜby
wojskowej.
Art. 21. 1. Kombatantom, uczestnikom walki cywilnej oraz ofiarom represji systemów
totalitarnych, z wyłączeniem osób o których mowa w art. 5 ust. 2, przysługuje ulga taryfowa
w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej.
2. Osobom, o których mowa w ust. 1 - będącymi emerytami, rencistami, inwalidami lub
pobierającymi uposaŜenie w stanie spoczynku albo uposaŜenie rodzinne przysługuje:
1)ulga w wysokości 49% w komunikacji krajowej przy przejazdach środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w:
a) 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz transportu autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych,
b) 2 klasie pociągów innych niŜ osobowe i pospieszne - na podstawie biletów
jednorazowych;
2)dodatek kompensacyjny w wysokości 15% dodatku kombatanckiego;
3)ryczałt energetyczny w wysokości 111,48 zł.;
3. Osobom uprawnionym do świadczenia specjalnego, o którym mowa w art. 19
przysługuje:
1) ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej;
2) ulga w wysokości 49% w komunikacji krajowej przy przejazdach środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w:
a) 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz transportu autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych,
b) 2 klasie pociągów innych niŜ osobowe i pospieszne - na podstawie biletów
jednorazowych;
4. Wdowom lub wdowcom pozostałym po kombatantach, uczestnikach walki cywilnej
oraz ofiarach represji systemów totalitarnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 5
ust. 2, którzy są emerytami, rencistami lub pobierają uposaŜenie w stanie spoczynku albo
uposaŜenie rodzinne przysługuje:
1) ulga w wysokości 37% w komunikacji krajowej przy przejazdach środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w:
12
a) 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz transportu autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych,
b) 2 klasie pociągów innych niŜ osobowe i pospieszne - na podstawie biletów
jednorazowych;
2) dodatek kompensacyjny w wysokości 15% dodatku kombatanckiego;
3) ryczałt energetyczny w wysokości 111,48 zł.;
5. Kwota ryczałtu energetycznego ulega podwyŜszeniu przy zastosowaniu wskaźnika
waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzona waloryzacja.
6. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b,
w ust. 3 pkt 2 lit. b oraz ust. 4 pkt 1 lit. b korzystająca z przejazdu w klasie 1, zobowiązana
jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej róŜnicę między naleŜnością za
pełnopłatny przejazd w klasie 1, a naleŜnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
7. W przypadku zbiegu prawa do więcej niŜ jednego świadczenia emerytalnego lub
rentowego przysługuje jeden dodatek kompensacyjny i jeden ryczałt energetyczny.
8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów,
o których mowa w ust. 2 pkt 1, w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 pkt. 1 , mając na uwadze sprawną i
rzetelną weryfikację uprawnień do korzystania ze zniŜek komunikacyjnych.
9. Właściwe organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków określają szczegółowe zasady stosowania ulg i uprawnień,
o których mowa w ust. 1-3.
Art. 22. 1. Kombatantom, uczestnikom walki cywilnej oraz ofiarom represji systemów
totalitarnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 5 ust. 2, które łącznie spełniają
następujące warunki:
1) nie posiadają prawa do Ŝadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do
uposaŜenia w stanie spoczynku albo uposaŜenia rodzinnego,
2) nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej
podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności
gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,
3) osiągnęły wiek 55 lat kobiety i 60 lat męŜczyźni,
przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego.
2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują takŜe uprawnienia określone
w art. 21 ust. 2.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy
przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2,
mając na uwadze zapewnienie sprawnej obsługi tych świadczeń.
Art. 23. 1. Wnioski o nadanie odznaczeń upamiętniających:
1) działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zasługi osób, które z naraŜeniem Ŝycia, zdrowia lub wolności ukrywały i ratowały
osoby ścigane przez okupacyjne władze niemieckie lub sowieckie, a takŜe przez
polskie władze okresu powojennego do 1989 r. z powodu ich działalności na rzecz
suwerenności i niepodległości Polski oraz z przyczyn narodowościowych, religijnych
i rasowych;
3) zasługi osób, które brały udział we wszelkich formach oporu społecznego wobec
dyktatury komunistycznej, takŜe innych niŜ działalność określona w art. 6,
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, z własnej inicjatywy lub na wniosek
stowarzyszeń zrzeszających kombatantów, uczestników walki cywilnej, działaczy opozycji i
ofiar represji systemów totalitarnych Minister Obrony Narodowej lub Kierownik Urzędu na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
13
2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień ministra właściwego do spraw zagranicznych
do przedstawiania wniosków o nadanie tych odznaczeń.
Art. 24. Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana.

Rozdział 5

Podmioty realizujące zadania

Art. 25. 1. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest centralnym
organem administracji rządowej.
2. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podlega ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
3. Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kieruje kierownik tego
urzędu powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób naleŜących do
państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego. Prezes Rady Ministrów odwołuje kierownika urzędu.
4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy zakres
działania i organizację Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, mając na
uwadze konieczność zapewnienia sprawnej i kompetentnej realizacji zadań na rzecz
kombatantów i innych osób uprawnionych.
Art. 26.1. Przy Kierowniku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
działa Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwana dalej "Radą", jako
organ opiniodawczo-doradczy w sprawach objętych działaniem Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. Członkowie Rady są powoływani przez Kierownika Urzędu spośród kandydatów
przedstawionych przez stowarzyszenia i organizacje kombatantów, uczestników walki
cywilnej, działaczy opozycji oraz ofiar represji systemów totalitarnych.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
4. Kierownik Urzędu moŜe odwołać członka Rady w trakcie trwania kadencji po
zasięgnięciu opinii Rady.
5. W skład Rady wchodzi 16 członków, którzy pełnią swoją funkcję społecznie.
6. Kierownik Urzędu określi, w drodze zarządzenia, organizację i tryb pracy Rady.
Art. 27. 1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty
naleŜy:
1) realizacja dla kombatantów, uczestników walki cywilnej i ofiar represji systemów
totalitarnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 5 ust. 2, zadań w zakresie
opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
2) organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o
niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
3) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie
w drodze wyjątku emerytur i rent,
4) analiza sytuacji Ŝyciowej kombatantów, uczestników walki cywilnej i ofiar represji
systemów totalitarnych, osób zwolnionych z pracy, działaczy opozycji oraz
podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.
2. Do zadań wojewody naleŜy w szczególności:
14
1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiaty,
2) realizacja działań zmierzających do integracji środowisk kombatantów i innych osób
uprawnionych i koordynacji ich działań.
3. Samorząd powiatowy oraz wojewoda współdziałają przy realizacji swoich zadań z
organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami zrzeszającymi kombatantów i inne osoby
uprawnione.
4. Do wypełniania zadań określonych w ust. 1 i 2 wojewoda moŜe, w porozumieniu z
Kierownikiem Urzędu, powołać pełnomocnika lub radę złoŜoną z przedstawicieli
wojewódzkich środowisk kombatanckich.
Art. 28. 1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Kierownika Urzędu - formacje i organizacje,
o których mowa w art. 2 pkt 3, ale których cele były wymierzone w suwerenność,
niepodległość i integralność terytorialną Rzeczypospolitej Polskiej, a takŜe organizacje,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, mając na uwadze sprawną i rzetelną identyfikację
osób, które pełniły słuŜbę w tych formacjach i organizacjach;
2) po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Kierownika Urzędu - miejsca odosobnienia,
w których warunki pobytu nie róŜniły się od warunków w obozach koncentracyjnych,
a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa,
a takŜe więzienia i obozy NKWD lub będące pod nadzorem NKWD, w których były
osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości, oraz
obozy, o których mowa w art. 4 pkt 2 i w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie i trzecie oraz
lit. c, mając na uwadze sprawną i rzetelną identyfikację osób, które przebywały w tych
miejscach odosobnienia.
2. Na wniosek osoby zainteresowanej:
1) prezes sądu okręgowego potwierdza okoliczność, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. d;
2) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu potwierdza okoliczności, o których mowa:
a) w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d, w przypadku osadzenia bez wyroku w więzieniu lub innym
miejscu odosobnienia na terytorium Polski jednorazowo na okres dłuŜszy niŜ
48 godzin,
b) w art. 5 ust. 1 pkt 2,
c) w art. 6 ust. 1.

Rozdział 6

Zasady orzekania o uprawnieniach

Art. 29. 1. Uprawnienia określone w ustawie przysługują osobie, która uzyska decyzję
potwierdzającą działalność wymienioną w art. 2 –6 oraz posiada obywatelstwo polskie lub
posiadała je w okresie działalności kombatanckiej, opozycyjnej, walki cywilnej bądź w
okresie podlegania represjom.
15
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie przysługują osobie, która:
1) w okresie wojny 1939-1945 kolaborowała z hitlerowskim okupantem;
2) pełniła słuŜbę w armii niemieckiej lub zadeklarowała odstępstwo od narodowości
polskiej, jeŜeli potem do końca wojny nie brała udziału w walce o niepodległość
Polski;
3) kolaborowała z radzieckimi władzami okupacyjnymi w latach 1939-1941;
4) w okresie od września 1939 r. do końca 1956 r. słuŜyła w NKWD lub jego formacjach
albo w innych organach represji ZSRR działających przeciwko Narodowi i Państwu
Polskiemu;
5) w latach 1944-1956:
a) pełniła słuŜbę lub funkcję i była zatrudniona w strukturach Urzędów Bezpieczeństwa,
SłuŜby Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, a takŜe nadzorujących je
komórkach jednostek zwierzchnich związanych ze stosowaniem represji wobec osób
działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
b) była zatrudniona, pełniła słuŜbę lub funkcję w jednostkach organizacyjnych lub na
stanowiskach związanych ze stosowaniem represji wobec osób podejrzanych lub
skazanych za działalność podjętą na rzecz suwerenności i niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej:
- w organach prokuratury i prokuraturze wojskowej,
- w sądownictwie powszechnym lub wojskowym,
- w słuŜbie więziennej,
c) była zatrudniona, pełniła słuŜbę lub funkcję w aparacie bezpieczeństwa publicznego
poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, SłuŜby Bezpieczeństwa lub Informacji
Wojskowej, jeŜeli podczas i w związku z tą działalnością wykonywała zadania
śledcze lub operacyjne związane bezpośrednio ze zwalczaniem organizacji oraz osób
działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
d) była funkcjonariuszem organów bądź jednostek organizacyjnych Polskiej Partii
Robotniczej lub Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, do których właściwości
rzeczowej - terenowej i centralnej - naleŜał nadzór nad instytucjami, o których mowa
w lit. a i b, bądź nad zadaniami, o których mowa w lit. c;
6) uchybiła godności obywatela polskiego, wykorzystując władzę otrzymaną od instytucji
stosujących represje do ciemięŜenia współwięźniów;
7) uchybiła godności obywatela polskiego, donosząc władzom komunistycznym
o Ŝołnierzach podziemia, legionistach, organizacjach podziemnych, partyzanckich
i tych wszystkich, których obejmują art. 3, 5 i 6;
8) dopuściła się zabójstwa lub innej zbrodni wobec osób cywilnych w okresie do 31 grudnia
1956 r. w związku z działalnością uznaną za działalność kombatancką, za co została
skazana prawomocnym wyrokiem sądu;
9) pełniąc w latach 1944 – 1956 słuŜbę wojskową brała udział w zwalczaniu organizacji
oraz osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej;
10) dopuściła się zbrodni, określonych w art. 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 i 423);
11) była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425).
16
3. Nie stosuje się przepisu ust. 2 pkt 5 lit. a i b wobec osób, które przedłoŜą dowody,
Ŝe do wymienionych słuŜb i organów zostały skierowane przez organizacje
niepodległościowe lub przez te organizacje były zwerbowane w celu udzielenia im pomocy.
4. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3, ustalane są przez Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, w szczególności na podstawie informacji
przekazanych przez Instytut Pamięci Narodowej-Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.
Art. 30. 1. O spełnieniu warunków, o których mowa w art. 29, orzeka Kierownik
Urzędu lub osoby przez niego upowaŜnione, na podstawie udokumentowanego wniosku
zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia właściwego dla określonego
rodzaju działalności lub represji. Rekomendacji udziela się bez względu na to, czy osoba
ubiegająca się o uprawnienia zgłosi zamiar wstąpienia do stowarzyszenia. Na podstawie
decyzji o przyznaniu przez Kierownika uprawnień określonych w ustawie Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje odpowiednie zaświadczenie.
2. W trybie określonym w ust. 1, wydawane są decyzje i zaświadczenia potwierdzające
uprawnienia osób, o których mowa w art. 21 ust. 4, z tym Ŝe w przypadku gdy zmarły
małŜonek (małŜonka) posiadał potwierdzone uprawnienia, rekomendacja nie jest
wymagana.
3. Postępowanie w sprawach osób, o których mowa w ust. 2, jest odrębną sprawą
administracyjną i Kierownik Urzędu nie jest związany rozstrzygnięciem w sprawie
małŜonka lub małŜonki wnioskodawcy.
Art. 31. 1. Do postępowań, o których mowa w art. 29 i 47, stosuje się przepisy ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego.
2. W przypadku, kiedy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne
lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane Kierownikowi Urzędu, nie
mają zastosowania terminy określone w przepisie art. 146 § 1 ustawy, o której mowa
w ust. 1.

Rozdział 7

Źródła i sposób finansowania niektórych świadczeń

Art. 32. 1. Wydatki na:
1) pomoc pienięŜną, o której mowa w art. 18 oraz świadczenia specjalne, o których
mowa w art. 19, wraz z kosztami ich obsługi, które mogą wynosić do 5 % wartości
dotacji na te świadczenia,
2) upamiętnianie i popularyzowanie historii walki o niepodległość i suwerenność, a takŜe
represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na działalność dokumentacyjną i
wydawniczą,
3) finansowanie kosztów zadań administracyjnych i opiekuńczych, wykonywanych na
rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym przez
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
są realizowane ze środków budŜetu państwa.
2. Środki przeznaczone na pomoc, o której mowa w art. 18, realizowaną przez
kierownika ośrodka pomocy społecznej, Kierownik Urzędu przekazuje na rachunki budŜetów
gmin. Pierwsza rata jest przekazywana do dnia 15 lutego kaŜdego roku.
17
3. Środki na upamiętnianie i popularyzowanie historii walk o niepodległość i
suwerenność, a takŜe represji wojennych oraz okresu powojennego, przez działalność
dokumentacyjną i wydawniczą, mogą otrzymywać takŜe, na podstawie umów zawartych z
dysponentem części budŜetowej - Kierownikiem Urzędu - podmioty inne niŜ określone w art.
3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2).
4. Do wyłaniania podmiotów, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio
przepisy działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
Art. 33. 1. Świadczenia pienięŜne, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w art. 18
i 19, przewidziane dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz pozostałych po nich
członków rodzin, a takŜe dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny są wypłacane
przez właściwe organy rentowe ze środków będących w dyspozycji tych organów
i finansowane z budŜetu państwa. Świadczenia te oraz dodatek kompensacyjny i ryczałt
energetyczny wraz z odsetkami za opóźnienie w ustaleniu prawa do nich lub ich wypłaty oraz
koszty obsługi podlegają refundacji na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dotacji
budŜetu państwa.
2. Świadczenia pienięŜne, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w art. 18 i 19,
dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny przysługujące osobom otrzymującym
uposaŜenie w stanie spoczynku albo uposaŜenie rodzinne wypłacają ze środków budŜetu
państwa jednostki wypłacające te uposaŜenia. JeŜeli jednak osoby te są uprawnione takŜe do
pobierania świadczenia o charakterze rentowym, świadczenia, o których mowa w ust. 1,
wypłaca właściwy organ rentowy.

Rozdział 8

Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe

Art. 34. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. Inwalidą wojennym jest równieŜ osoba, która została zaliczona do jednej
z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi
lub mającymi charakter wojennych w czasie pełnienia słuŜby w polskich podziemnych
formacjach wojskowych lub organizacjach niepodległościowych na terytorium Państwa
Polskiego w jego granicach sprzed dnia 1 września 1939 r. oraz w granicach powojennych
w okresie od wkroczenia armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do końca
1956 r., jeŜeli były to formacje lub organizacje stawiające sobie za cel niepodległość
i suwerenność Rzeczypospolitej.”;
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr
210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z
2006 r. Nr 94, poz. 651.
18
2) w art. 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w związku z udziałem w ruchu podziemnym lub partyzanckim oraz pobytem
w niewoli, w obozach koncentracyjnych, na zesłaniach i deportacjach lub w więzieniach
za udział w tym ruchu.”;
3) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do okresów zatrudnienia, od których zaleŜy przyznanie lub wysokość wszelkich
świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy, zalicza się równieŜ okresy
słuŜby i działalności, o których mowa w art. 6a i 8.”;
4) w art. 24 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Ŝołnierzach formacji i organizacji wymienionych w art. 6 i 6a, którzy polegli
w walce z wrogiem lub zmarli wskutek następstw zranień, kontuzji i innych obraŜeń lub
chorób doznanych w okolicznościach określonych w art. 7,”.
Art. 35. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 25 ust. 2a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) działalności kombatanckiej, opozycyjnej, uczestnictwa w walce cywilnej i podlegania
represjom, o których mowa w ustawie z dnia o kombatantach, uczestnikach walki
cywilnej lat 1914 – 1945, działaczach opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz
niektórych ofiarach represji systemów totalitarnych (Dz. U. ),”;
2) w art. 33 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscach, o których
mowa w art. 4 i 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o kombatantach, uczestnikach walki
cywilnej lat 1914 – 1945, działaczach opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz
niektórych ofiarach represji systemów totalitarnych,”.
Art. 36. W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewaŜne orzeczeń wydanych
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
(Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.7) w art. 8 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a.Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują równieŜ osobom represjonowanym przez
radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na
obecnym terytorium Polski w okresie od dnia 1 lipca 1944 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. oraz
na terytorium Polski w granicach ustalonych w Traktacie Ryskim, w okresie od dnia
1 stycznia 1944 r. do dnia 31 grudnia 1956 r., za działalność na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego lub z powodu takiej działalności. śądanie odszkodowania
i zadośćuczynienia naleŜy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu zamieszkuje osoba
składająca Ŝądanie, a w przypadku, gdy osoba składająca Ŝądanie nie zamieszkuje na
terytorium RP, Ŝądanie naleŜy zgłosić w Sądzie Okręgowym w Warszawie; sądy te są
właściwe do rozpoznania sprawy. Przepis art. 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio, zaś przepisy
art. 9-11 nie mają zastosowania.”.
7 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z
1998 r. Nr 97, poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2005 r. Nr 273, poz. 2703.
19
Art. 37. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.8) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5a po pkt. 22 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„23) ustawie o kombatantach - rozumie się przez to ustawę z dnia..... o kombatantach,
uczestnikach walki cywilnej lat 1914 – 1945, działaczach opozycji wobec dyktatury
komunistycznej oraz niektórych ofiarach represji systemów totalitarnych (Dz. U. ...).”;
2) w art. 21 w ust. 1:
a) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) ryczałt energetyczny przyznany na podstawie przepisów ustawy
o kombatantach,”,
b) pkt 25a otrzymuje brzmienie:
„25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie przepisów ustawy
o kombatantach,”,
c) po pkt 25b dodaje się pkt 25c w brzmieniu:
„25c) świadczenie specjalne przyznane na podstawie przepisów ustawy
o kombatantach,”,
d) uchyla się pkt 27 lit. b),
e) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:
„27a) doraźną lub okresową pomoc pienięŜną przyznaną na podstawie przepisów
ustawy o kombatantach,”,
f) uchyla się pkt 63,
g) pkt 98 otrzymuje brzmienie:
„98) dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz
dodatek za tajne nauczanie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,”.
Art. 38. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440,
z późn. zm.9) w art. 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawa z dnia o kombatantach, uczestnikach walki cywilnej lat 1914 – 1945,
działaczach opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiarach represji
systemów totalitarnych (Dz. U. ),”.
8 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr
8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz.
1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz.
199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182,
Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116,
poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263,
poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz.
732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366,
Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183,
poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219.
9 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr
149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497 oraz z 2006 r. Nr 141, poz.
1011 i Nr 249, poz. 1824.
20
Art. 39. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) działalności kombatanckiej, opozycyjnej, uczestnictwa w walce cywilnej
i podlegania represjom, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5,”;
2) w art. 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) działalności kombatanckiej, opozycyjnej, uczestnictwa w walce cywilnej
i podlegania represjom, o których mowa w przepisach o kombatantach,
uczestnikach walki cywilnej lat 1914 – 1945, działaczach opozycji wobec dyktatury
komunistycznej oraz niektórych ofiarach represji systemów totalitarnych,”;
3) w art. 30 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) inwalidami wojennymi i wojskowymi, a takŜe kombatantami, uczestnikami
walki cywilnej, działaczami opozycji wobec dyktatury komunistycznej lub
niektórymi ofiarami represji systemów totalitarnych;”;
4) w art. 96 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscach,
o których mowa w art. 4 i 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia o kombatantach,
uczestnikach walki cywilnej lat 1914 – 1945, działaczach opozycji wobec dyktatury
komunistycznej oraz niektórych ofiarach represji systemów totalitarnych
(Dz.U..),”;
5) w art. 117 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Okresy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 i art. 7 pkt 4, mogą być
udowodnione dokumentami lub zeznaniami świadków. Oceny
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum porozumienie.forumoteka.pl Strona Główna -> Komunikaty zespołu ds. prac nad ustawą Kombatancką Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forumZałóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group