Forum porozumienie.forumoteka.pl Strona Główna porozumienie.forumoteka.pl
Opis Twojego forum
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
Uzas.do proj rządowego - USTAWA KOMBATANCKA z 26.06.2007

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum porozumienie.forumoteka.pl Strona Główna -> Komunikaty zespołu ds. prac nad ustawą Kombatancką
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Sławomir KarpińskiDołączył: 23 Cze 2008
Posty: 149

PostWysłany: Sro Lip 16, 2008 12:06 pm    Temat postu: Uzas.do proj rządowego - USTAWA KOMBATANCKA z 26.06.2007 Odpowiedz z cytatem

UZASADNIENIE

Projekt ustawy o kombatantach, uczestnikach walki cywilnej lat 1914 – 1945,
działaczach opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiarach represji
systemów totalitarnych jest zgodny z „ZałoŜeniami nowelizacji prawa kombatanckiego”,
przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 27 marca 2007 r. Został opracowany na bazie
ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego. Liczne zmiany dokonane w obecnie
funkcjonujących przepisach nie pozwalają ograniczyć się jedynie do nowelizacji
obowiązującej ustawy: zmienia się jej tytuł, preambuła oraz wprowadzane są istotne zmiany
w zakresie podmiotowym i przedmiotowym.
Przedkładany projekt zmierza do osiągnięcia kilku celów.
Przede wszystkim zakłada znaczne poszerzenie kręgu beneficjentów w stosunku do
obecnie obowiązującej ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego, poprzez objęcie przepisami nowej ustawy osób
walczących o niepodległość i suwerenność Polski oraz represjonowanych z powodów
politycznych w latach 1939 - 1989.
Projekt ustawy realizuje równieŜ uchwałę Sejmu z dnia 6 kwietnia 2006 r.,
wzywającą Radę Ministrów do opracowania rozwiązań prawnych regulujących sprawy
pomocy państwa dla represjonowanych uczestników walk o niepodległość z lat 1944 – 1989,
znajdujących się obecnie w bardzo trudnych warunkach materialnych,
Ponadto celem projektu ustawy jest oczyszczenie prawa kombatanckiego
z przepisów pozwalających zachować honorowe przywileje kombatanckie osobom
zaangaŜowanym w tłumienie niepodległościowych aspiracji Narodu Polskiego.
Projekt wprowadza jednoznaczne pojęcia: kombatantów, uczestników walki cywilnej
lat 1914-1945, ofiar represji systemów totalitarnych oraz działaczy opozycji wobec dyktatury
komunistycznej
Istniejącą w obecnie obowiązującej ustawie grupę kombatantów proponuje się
poszerzyć o osoby, które z bronią w ręku walczyły z komunistami w Poznaniu w 1956 r.
i w związku z tym zostały później zatrzymane przez organy bezpieczeństwa. Poza tym, za
kombatantów proponuje się uznać marynarzy słuŜących na statkach przeznaczonych do
2
działań wojennych (obecnie działalność taka określana jest jako „równorzędna
z kombatancką”).
Modyfikacja niektórych przepisów obecnego art. 1 ustawy kombatanckiej ma
doprowadzić równieŜ do sytuacji, w której osoba słuŜąca wyłącznie w Armii Czerwonej lub
polskiej organizacji podziemnej, której cele były wymierzone w suwerenność, niepodległość
i integralność RP, nie będzie mogła uzyskać statusu kombatanta. Taka bowiem działalność –
nie związana z walką o niepodległość Polski – nie powinna być honorowana specjalnymi
przywilejami. Wykaz organizacji, których cele godziły w suwerenność i integralność Polski
sporządzi Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wspólnie z Instytutem
Pamięci Narodowej.
Jednak osoby, które uzyskały uprawnienia na mocy przepisów art. 1 ustawy
kombatanckiej w jego dotychczasowym brzmieniu, zachowają prawo do pobieranych
dotychczas świadczeń i przywilejów.
Jako uczestników walki cywilnej lat 1914 – 1945 proponuje się uznać osoby, które
walkę o niepodległość realizowały w formach cywilnych. Do tej kategorii wchodziłyby
osoby, które prowadziły działalność określoną w obowiązującej ustawie kombatanckiej jako
„równorzędna z kombatancką”.
Grupę więźniów reŜimów nazistowskiego i komunistycznego, określaną obecnie
w ustawie kombatanckiej jako „osoby represjonowane” proponuje się określić jako „ofiary
represji systemów totalitarnych”. Oprócz tych, którzy dzisiaj są uznawani za osoby
represjonowane w rozumieniu ustawy kombatanckiej, za ofiary represji systemów
totalitarnych byłyby uznane: osoby przebywające w więzieniach i innych miejscach
odosobnienia w latach 1957 – 1989 r. (przy czym za represję w rozumieniu ustawy nie byłoby
uznane zatrzymanie na 48 godzin), osoby internowane w stanie wojennym oraz osoby, które
na skutek udziału w wystąpieniach wolnościowych lat 1957 – 1989 poniosły śmierć lub
doznały rozstroju zdrowia na czas powyŜej 7 dni (obecnie podobny przepis obejmuje tylko
wystąpienia w czerwcu 1956 w Poznaniu oraz w grudniu 1970 r. na WybrzeŜu).
Do ofiar represji systemów totalitarnych proponuje się zaliczyć teŜ tzw. Ŝołnierzygórników
(osoby pracujące przymusowo w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach
wydobywających rudy uranowe), przymusowo pracujących Ŝołnierzy batalionów
budowlanych i osoby wcielone do ponadkontyngentowych brygad SłuŜby Polsce. Obecnie
osoby te są beneficjentami z ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pienięŜnym
i uprawnieniach przysługującym Ŝołnierzom zastępczej słuŜby wojskowej przymusowo
zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach
3
budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.). PoniewaŜ uznano, iŜ ich
represje miały charakter polityczny, zatem niewskazane jest róŜnicowanie ich w prawach
z innymi osobami represjonowanymi po 1944 r. z powodów politycznych.
Ofiary represji systemów totalitarnych korzystałyby z tych samych przywilejów,
z których korzystają dzisiaj. RównieŜ z takich przywilejów korzystaliby nowi beneficjenci
ustawy zaliczeni do tej kategorii, z wyłączeniem osób zwolnionych z pracy za udział
w zbiorowych wystąpieniach wolnościowych na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności,
niepodległości i respektowania praw człowieka. Osoby te zaliczone zostałyby do ofiar represji
systemów totalitarnych, jednak miałyby mniejsze uprawnienia niŜ inne osoby z tej grupy. Ich
uprawnienia byłyby analogiczne jak działaczy opozycji.
Nową kategorią beneficjentów projektowanej ustawy są działacze opozycji wobec
dyktatury komunistycznej.
Za takich uznani byliby członkowie nielegalnych organizacji z lat 1956 – 1989, które
zmierzały do odzyskania niepodległości, suwerenności i respektowania praw człowieka. Do
działaczy opozycji nie byłyby jednak zaliczane osoby działające w Solidarności czy NZS od
momentu powstania tych organizacji do grudnia 1981 r. (mimo, Ŝe przez część tego okresu –
do czasu ich zarejestrowania - były to organizacje formalnie nielegalne).
Działaczami opozycji będą równieŜ osoby, które w latach 1944 – 1989 prowadziły
w sposób zorganizowany, systematyczną, inną niŜ kombatancka, zagroŜoną
odpowiedzialnością karną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości,
suwerenności i respektowania praw człowieka.
Fakt prowadzenia takiej działalności, a takŜe fakt braku współpracy takich osób
z organami bezpieczeństwa, stwierdzałby Prezes IPN, co stanowiłoby podstawę do wydania
stosownej decyzji przez Kierownika UdSKiOR. Okres takiej działalności powinien wynosić
co najmniej 12 miesięcy.
Działacze opozycji wobec dyktatury komunistycznej korzystaliby z uprawnień
niepienięŜnych w takim zakresie, jaki dzisiaj przysługuje innym beneficjentom ustawy
kombatanckiej. Do nich, a takŜe do ofiar represji w postaci zwolnienia z pracy, kierowane jest
tzw. świadczenie specjalne. Jednak z tego świadczenia osoby te będą mogły korzystać tylko
wówczas, kiedy ich dochody będą niŜsze niŜ 526,50 zł na osobę w rodzinie (715,50 zł
w przypadku osób samotnie gospodarujących; wartości te stanowią 150% odpowiednich
kryteriów z pomocy społecznej).
4
Nowa ustawa w stosunku do obowiązującej ustawy wprowadza do przepisów
o uprawnieniach pracowniczych, emerytalno- rentowych, dotyczących ochrony zdrowia,
pomocy socjalnej i innych uprawnień, następujące zmiany:
1. Proponuje się zmniejszenie dodatkowego wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób
uprawnionych z 10 dni do 5. Przepis ten, w odniesieniu do obecnych beneficjentów ustawy
kombatanckiej, jest w duŜej mierze martwy. Pozostawienie go w dotychczasowym kształcie,
wobec rozszerzenia katalogu adresatów ustawy o nowe kategorie beneficjentów, będących
jeszcze aktywnych zawodowo, mogłoby być zbyt duŜym obciąŜeniem dla pracodawców.
Jednak osoby wciąŜ aktywne zawodowo, które nabyły prawo do zwiększenia urlopu o 10 dni
na mocy obecnych przepisów, zachowają to prawo.
2. Nowe rozwiązania umoŜliwią uzyskanie uprawnień przysługujących inwalidom
wojennym przez osoby, które w wyniku pobytu z powodów politycznych w więzieniach
i w innych miejscach odosobnienia w latach 1957 – 1989 zostały inwalidami (takie prawo
mają obecnie tylko osoby więzione z powodów politycznych do 1956 r.).
3. Nowe rozwiązania usuwają lukę prawną pozwalającą pobierać zarówno dodatek
kombatancki, jak i dodatek za pracę przymusową w czasie II wojny światowej przyznawany
na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Tymczasem w innych aktach
prawnych przyznającym ofiarom represji wojennych lub powojennych, a takŜe cywilnym
niewidomym ofiarom wojny specjalne dodatki, jest zasadą, Ŝe nie moŜna ich łączyć
z dodatkiem przyznawanym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
4. Wprowadza się nowe świadczenie, które umoŜliwi działaczom opozycji i ofiarom
represji w postaci zwolnienia z pracy z przyczyn politycznych, których dochody są poniŜej
150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), uzyskanie specjalnego świadczenia
pienięŜnego. Przepis ten jest bezpośrednią realizacją uchwały Sejmu z dnia 6 kwietnia 2006 r.
Świadczenie to będzie przyznawane na jeden rok przez organy gminy w wysokości 400 zł
miesięcznie. Przy przyznawaniu świadczenia zastosowanie będą miały przepisy ustawy
o pomocy społecznej.
5. Proponuje się podwyŜszenie kombatantom zniŜki na przejazdy publicznym transportem
zbiorowym kolejowym i autobusowym z 37 % do 49 %.
Ponadto projekt zakłada brak moŜliwości posiadania uprawnień przez osoby, które
w ramach słuŜby wojskowej lub słuŜby w formacjach bezpieczeństwa (KBW) zwalczały
organizacje oraz osoby działające na rzecz suwerenności i niepodległości RP. Uprawnień
5
przewidzianych w ustawie nie będą mogły posiadać równieŜ osoby, które dopuściły się
zbrodni komunistycznej przewidzianej w ustawie o IPN oraz tajni współpracownicy aparatu
bezpieczeństwa. Te przepisy nie miałyby jednak zastosowania do osób, które przeszły juŜ
proces weryfikacji uprawnień w latach 1991 – 2006 (ochrona praw nabytych).
Dodatkowo Kierownikowi Urzędu przyznaje się prawo pozbawiania uprawnień
kombatanckich osób, w przypadku których pojawią się nowe dowody świadczące
o zbrodniczej działalności danej osoby, np. w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa,
w sytuacji gdy upłynął juŜ 5 letni okres od wydania decyzji w kwestii uprawnień (dotychczas
upływ tego terminu uniemoŜliwiał pozbawienie takich osób uprawnień).
Ponadto projekt zakłada odejście od wyjątkowych w prawie rozwiązań,
pozwalających odebrać uprawnienia kombatanckie dopiero po uprawomocnieniu się decyzji.
Proponuje się uregulowanie tej kwestii na zasadach powszechnie obowiązujących.
UniewaŜnienie legitymacji i zaświadczeń o uprawnieniach kombatanckich innych
niŜ te wydane przez UdSKiOR zapobiegnie wyłudzaniu róŜnych świadczeń przez osoby,
które nie zwróciły legitymacji po pozbawieniu ich uprawnień.
Zmiany w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.) zakładają
bezpośrednie ujęcie w niej „Ŝołnierzy drugiej konspiracji”, którzy zostali inwalidami
w wyniku walki z wrogiem lub wskutek pobytu w więzieniu. Rozwiązanie to wykluczy
moŜliwość niekorzystnej dla tej grupy osób interpretacji przepisów, skutkującej
odmawianiem im statusu inwalidy wojennego.
Zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
wynikają z proponowanej w projekcie ustawy zmiany nazwy oraz podmiotów uprawnionych.
Zmiany w ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewaŜne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.) umoŜliwią członkom rodzin pozostałych po
kombatantach zamęczonych w sowieckich łagrach uzyskanie stosownych odszkodowań.
Dotychczasowe przepisy, które eliminują z grona beneficjentów ustawy członków rodzin
kombatantów zamęczonych w sowieckich łagrach, w sytuacji gdy odszkodowanie mogą
otrzymać członkowie rodzin kombatantów, którym łagry udało się przeŜyć – jest głęboko
niesprawiedliwa i sprzeczna z celem ustawy.
6
Zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych są dostosowane do zakresu podmiotowego i przedmiotowego projektowanej
ustawy. Proponowane w projekcie ustawy świadczenie specjalne powinno być, podobnie jak
jest to ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi, zwolnione z podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Na podstawie zmian w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych specjalne świadczenie socjalne nie jest wliczane do dochodu w rozumieniu
przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) zakładają
przyznanie kombatantom, uczestnikom walki cywilnej i ofiarom represji systemów
totalitarnych, z wyłączeniem osób zwolnionych z pracy z przyczyn politycznych, prawa do
korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i z usług farmaceutycznych
udzielanych w aptekach. Uprawnienie to nie przysługiwałoby jednak wdowom/wdowcom
pozostałym po nich.
Zmiany w ustawach:
- z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego;
- -z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
- -z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na
wyŜsze stopnie wojskowe Ŝołnierzy uczestniczących w walkach o wolność
i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym;
- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
- z dnia 3 czerwca 2005 r. o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego
pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność
i niepodległość Polski;
- z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych;
- z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pienięŜnym i uprawnieniach przysługujących
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
wynikają z proponowanych zmian dotychczasowych przepisów dot. kombatantów i innych
osób uprawnionych.
Przepisy art. 50 projektu ustawy przewidują, Ŝe osoby pobierające w dniu 31 grudnia
2007 r. świadczenia płacone przez organy rentowe na podstawie uchylanej ustawy
7
o świadczeniu pienięŜnym i uprawnieniach przysługujących Ŝołnierzom zastępczej słuŜby
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud
uranu i batalionach budowlanych będą „automatycznie” otrzymywać świadczenia
przewidziane dla nich w ustawie kombatanckiej. Równolegle Kierownik Urzędu będzie badał,
czy w stosunku do takich osób nie zachodzą – określone w art. 29 ust. 2 projektu ustawy -
przesłanki uniemoŜliwiające im posiadanie statusu beneficjenta ustawy.
Z kolei przepisy art. 54 projektu ustawy umoŜliwiają zawieszanie wypłacania
świadczeń dla osób, których uprawnienia kombatanckie – nadane w PRL - nie zostały
zweryfikowane po 1991 r. W sytuacji, kiedy osoba zgłosi się do Urzędu, umoŜliwiając
przeprowadzenie weryfikacji jej uprawnień – nastąpi natychmiastowe wznowienie
wypłacania świadczeń.
Przepis art. 56 umoŜliwi wydanie ksiąŜki inwalidy wojennego tym wszystkim,
którzy spełniają warunki do uznania ich za inwalidów wojennych, a którym dotychczas
wydano tzw. legitymacje osoby represjonowanej. Takie osoby nie będą musiały więc stawać
przed wojskową komisja lekarską, a podstawą przyznania im rent inwalidzkich o symbolu
WZIW będzie orzeczenie lekarza ZUS.
Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w Ŝycie po upływie 6 miesięcy od dnia
ogłoszenia. Jednocześnie proponuje się, aby niektóre akty wykonawcze, wydane na podstawie
ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego, niesprzeczne z projektowanymi przepisami,
zachowały swoją waŜność do dnia wydania nowych, ale nie dłuŜej niŜ przez rok od dnia
wejścia w Ŝycie ustawy.
Ocena skutków regulacji
1. Podmioty, na które oddziałuje ustawa:
Ustawa dotyczy kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy
opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów
totalitarnych, a takŜe organów ustalających i wypłacających świadczenia dla tych osób.
8
2. Konsultacje społeczne.
Projekt ustawy jest przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji
z następującymi partnerami społecznymi:
1) Forum Związków Zawodowych;
2) NSZZ „Solidarność”;
3) NSZZ „Solidarność 80”;
4) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych;
5) Konfederacją Pracodawców Polskich;
6) Konfederacją Pracodawców Prywatnych;
7) Business Centre Club;
8) Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Internowanych Represjonowanych;
9) Związkiem śołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych;
10) Związkiem Represjonowanych Politycznie „śołnierzy- Górników”;
11) Związkiem „Solidarność” Polskich Kombatantów;
12) Klubem Kombatantów 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego;
13) Związkiem Inwalidów Wojennych;
14) Radą do Spraw Kombatantów i Inwalidów Wojennych.
Projekt ustawy opiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Rozwiązania obciąŜające budŜet:
a) zaliczenie do ofiar represji systemów totalitarnych osób internowanych w stanie
wojennym.
Internowanych było 9736 osób, z czego ok. 10 % wyemigrowało, a ok. 5 % zostało
tajnymi współpracownikami SB. Biorąc pod uwagę równieŜ śmiertelność, naleŜy
zakładać liczbę ewentualnych uprawnionych na ok. 8 tys.
9
Maksymalne obciąŜenie budŜetu państwa z tytułu wypłat dodatku kombatanckiego,
ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego - 27 mln zł. Suma ta będzie jednak
niŜsza (zwłaszcza w pierwszych latach ustawy), gdyŜ:
- część osób internowanych (naleŜy załoŜyć, Ŝe jest to znaczna część) jest jeszcze
aktywna zawodowo, a wspomniane wyŜej świadczenia mogą otrzymywać tylko
emeryci lub renciści,
- część internowanych (przypuszczalnie niezbyt znaczna) zmarła i ich prawa
przejdą na wdowy – jednak nie wszystkie z nich są obecnie emerytkami lub
rencistkami;
b) zaliczenie do ofiar innych więźniów politycznych z lat 1957 – 1989.
Wg szacunków IPN w Polsce w latach 1957 – 1989 wydano 30.000 orzeczeń
w sprawach politycznych. Jednak część z nich była uniewinniających lub wymierzano
kary w zawieszeniu. Dlatego liczbę beneficjentów tego rozwiązania naleŜy szacować
na maksymalnie 20.000 osób, co obciąŜy budŜet kwotą ok. 67 mln zł;
c) zaliczenie do ofiar represji systemów totalitarnych Ŝołnierzy-górników, Ŝołnierzy
batalionów budowlanych i brygad ponadkontygentowych SłuŜby Polsce.
Zrównanie świadczeń dla tych osób, do poziomu świadczeń przysługujących osobom
represjonowanym, oznacza wydatek ok. 24,4 mln zł;
d) koszty świadczenia specjalnego dla osób zaangaŜowanych w działalność
niepodległościową w latach 1944 – 1989 lub osób represjonowanych przez zwolnienie
z pracy w wyniku wystąpień wolnościowych (które znajdują się obecnie w bardzo
trudnych warunkach materialnych).
Potencjalna liczba beneficjentów – ok. 45 % z ok.75.000 osób, czyli ok. 34 tys. osób.
Roczne wydatki związane z wypłatą tego świadczenia nie będą wyŜsze niŜ
ok. 183 mln zł;
e) koszt przyznania świadczeń osobom kontuzjowanym w wystąpieniach
wolnościowych (Czerwiec 76, stan wojenny – Kopalnia „Wujek”, Lubin 1982) –
ok. 1 mln zł (300 osób);
f) koszt zwiększonej z 37% do 49% ulgi na PKP dla beneficjentów ustawyok.
10 mln zł.
g) szacuje się, Ŝe wydatki Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne kombatantów wzrosną o około 3 tys. zł
w skali roku (będzie to dotyczyło ok. 10 osób).Obecnie wydatki na powyŜszy cel
wynoszą około 10 tys. zł rocznie;
10
h) Szacuje się, Ŝe liczba inwalidów wojennych wzrośnie o około 600 osób. Objęcie
uprawnieniami tej grupy osób spowoduje wzrost wydatków o:
- około 2.140 tys. zł na refundację leków dla inwalidów wojennych ze środków NFZ,
- około 4.440 tys. zł (wzrost wysokości renty) ze środków będących w dyspozycji
ZUS.
i) Zwolnienie korzystających z opłat radiowo-telewizyjnych spowoduje spadek
przychodów odpowiednich instytucji (Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A.)
o około 120 tys. zł rocznie.
j) Szacuje się, Ŝe około 2,3 tys. małŜonków osób represjonowanych moŜe pozostawać na
ich całkowitym utrzymaniu. Przyznanie im prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki
spowoduje wzrost wydatków NFZ o około 8 mln zł w skali roku.
Rozwiązania generujące oszczędności budŜetowe:
Pozbawienie uprawnień ok. 1000 osób (500 kombatantów i 500 wdów), które uniknęły
weryfikacji po 1991 roku – 2,5 mln zł.
11
Szczegółową kalkulację zidentyfikowanych dodatkowych (w stosunku do obecnie
ponoszonych) skutków finansowych dla poszczególnych podmiotów realizujących ustawę,
przedstawia poniŜsza tabela:
Szacunek dodatkowych wydatków (w tysiącach złotych)
Rodzaje ZUS, KRUS inne organy emerytalnorentowe budŜety
wojewodów, NFZ, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, budŜet ministra właściwego do spraw
transportu
Razem
1. Uprawnienia kombatanckie dla rozszerzonej grupy
beneficjentów (walczący w Poznaniu w 1956 r., ofiary represji)1
71 700
16 400
2 900
91 000
2. Świadczenie specjalne (działalność niepodległościowa,
zwolnieni z pracy)2
183 000
183 000
3. Zwiększenie ulgi na przejazdy kolejowe(z 37% na
49%) dla kombatantów
10 000
10 000
4. Objęcie Ŝon osób represjonowanych pozostających na ich
wyłącznym utrzymaniu moŜliwością korzystania z bezpłatnych leków
8 000
8 000
5. Uprawnienia inwalidów wojennych dla rozszerzonej grupy
4 440
2 140
6 580
6. Ulga paszportowa dla rozszerzonej grupy korzystającej z
uprawnień kombatanckich
53
(zmniejsze
nie
dochdów)
7. opłacanie składki
na ubezpieczenie
zdrowotne dla
rozszerzonego kręgu
osób uprawnionych
3
3
8. Koszty
administracyjne
1 800 1 800
RAZEM 76 140 16 400 2 900 183 000 10 140 1 803 10 000 300 383
1 szacunek na podstawie danych zawartych w ZałoŜeniach nowelizacji prawa kombatanckiego oraz struktury
wypłacanych emerytur i rent w poszczególnych organach emerytalno- rentowych
2 szacunek na podstawie danych badania budŜetów gospodarstw domowych w zakresie grup dochodowych oraz
danych zawartych w ZałoŜeniach nowelizacji prawa kombatanckiego (75 tys. Nowych uprawnionych).
Oszacowano, Ŝe z grupy 75 tys. nowych uprawnionych ok. 34 tys. moŜe spełnić 150% kryterium dochodowego z
ustawy o pomocy społecznej).
12
Koszty przedstawionych wyŜej propozycji szacuje się łącznie na ok. 300 mln zł.
Koszty te nie obejmują kosztów rent oraz bezpłatnych leków dla osób, które w wyniku
pobytu w więzieniu w latach 1957 – 1989 zostały inwalidami (będą to pojedyncze przypadki,
gdyŜ warunki pobytu w więzieniach w tych latach były duŜo łagodniejsze niŜ w latach
1944 – 1956).
Oszacowanie wysokości skutków finansowych dla budŜetu Ministra Sprawiedliwości
wynikających z przyznania prawa do odszkodowania osobom oraz członkom ich rodzin
zamieszkałym poza granicami Polski jest niemoŜliwe ze względu na brak informacji o liczbie
osób, które mogą uzyskać uprawnienie z powyŜszego tytułu. Ponadto, ze względu na brak
zagregowanych w skali kraju informacji na temat korzystania z ulg w przejazdach
autobusowych, jest niemoŜliwe oszacowanie skutków finansowych rozszerzenia ulg
ustawowych (zwiększenie zakresu beneficjentów oraz wysokości ulgi z obecnych 37 % do
49 %) dla kombatantów, uczestników walki cywilnej oraz ofiar represji systemów
totalitarnych, na pokrycie wzrostu kwot dopłat dla uprawnionych przewoźników
autobusowych do realizowanych przez nich ulg ustawowych.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Ustawa nie będzie miała wpływu na konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną
gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Ustawa nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów.
Przedmiot regulacji niniejszej ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących
notyfikacji norm i aktów prawnych.
13
Projekt ustawy zostanie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
Informacja o wynikach konsultacji zostanie dołączona do uzasadnienia.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum porozumienie.forumoteka.pl Strona Główna -> Komunikaty zespołu ds. prac nad ustawą Kombatancką Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forumZałóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group